Dartford CC vs MCC

Hesketh Park Pilgrims Way, Dartford

The MCC return to Dartford this summer.